Ιστορικό

Η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη εξαρτώνται από την ικανότητά της να στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η επιχειρηματικότητα ευνοεί τις νέες επιχειρήσεις, ανοίγει νέες αγορές και καλλιεργεί νέες δεξιότητες. Οι σημαντικότερες πηγές απασχόλησης στην ΕΕ είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο στόχος της ΕΕ είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες και επίσης να τους διευκολύνει να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά, καθώς οι νέοι που διέρχονται από επιχειρηματικά προγράμματα και δραστηριότητες ξεκινούν περισσότερες επιχειρήσεις και το κάνουν νωρίτερα.

Ο κύριος στόχος του έργου GET UP είναι να παράσχει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας για τη νεολαία, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το καινοτόμο στοιχείο αυτού του έργου είναι το Geomarketing, βασισμένο σε έννοιες της νοημοσύνης που σχετίζεται με την τοποθεσία (Location Intelligence), η οποία επιτρέπει την εύρεση της καλύτερης γεωγραφικής θέσης με βάση τα χωρικά δεδομένα και πολλές μεταβλητές-παράγοντες, που υποστηρίζονται από ένα σύνολο τεχνικών για την ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας από γεωγραφική άποψη. Έτσι περιλαμβάνει εργαλεία χαρτογράφησης και χωρικής ανάλυσης σε μια διαδικτυακή (cloud-based) πλατφόρμα χαρτογράφησης, κατευθύνει τις ανάγκες του επιχειρηματία για την τοποθεσία με υψηλότερες δυνατότητες επιτυχίας και επιτρέπει την προσέλκυση επενδύσεων σε διαφορετικές και υποβαθμισμένες περιφέρειες στις χώρες-εταίρους. Τέλος, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων κατάρτισης, προβλέπεται να αναπτυχθεί ένα πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του προϊόντος και του οικονομικού, υλικοτεχνικού και ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών.

Η πρόκληση

Το πρόγραμμα GET UP και η πλατφόρμα εκμάθησής του θα αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης και θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των ανέργων νέων, αξιοποιώντας πλήρως τους διαθέσιμους πόρους στις χώρες τους, γνωρίζοντας την επιχειρηματική κοινότητα, τις τάσεις της αγοράς στην επικράτεια όπου ζουν, προκειμένου να εντοπιστούν οι καλύτεροι χώροι για να τεθούν σε εφαρμογή οι επιχειρηματικές τους ιδέες, μόνοι ή σε συνεργασία με άλλους στην ίδια κατάσταση.

Το έργο GET UP θα αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ανοικοδόμηση της οικονομίας των χωρών-εταίρων και ενδεχομένως στην προσέγγιση 1,4 εκατομμυρίων ανέργων νέων (κάτω των 25 ετών) στις χώρες αυτές (που αντιπροσωπεύει το 36% των ανέργων νέων στην ΕΕ28), μεγιστοποιώντας έτσι το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτών των χωρών.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου GET UP είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών (νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, άνεργοι ή ψάχνουν για την πρώτη τους εργασία, με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) για το πώς να γίνουν επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Geomarketing και τις έννοιες πληροφοριών για την τοποθεσία, για να επιτύχουν τους στόχους τους και να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Θα έχουν την ικανότητα κατανόησης σύνθετων φαινομένων μέσω της χρήσης τεχνικών Geomarketing, δημιουργώντας γεωγραφικές σχέσεις εγγενείς σε σχετικά χωρικά δεδομένα και του πώς να χρησιμοποιήσουν αυτήν την έννοια ως εργαλείο διαχείρισης για την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα μάθησης GET UP, η οποία συνδυάζει το μάθημα GET UP b-learning, το online σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τα ανοικτά χωρικά δεδομένα, θα επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του συνδυασμού των γεωγραφικών δεδομένων με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν κρίσιμες γνώσεις, να λάβουν αποφάσεις μετά από καλύτερη ενημέρωση, να σχεδιάσουν διαδικασίες και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Ομάδα-στόχος

Οι δυνητικοί τελικοί χρήστες είναι ουσιαστικά νέοι κάτω των 25 ετών, άνεργοι με δίπλωμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν την πρώτη τους εργασία.